Hipoteka a przewłaszczenie — które rozwiązanie jest korzystniejsze i bezpieczniejsze dla pożyczkobiorcy?

Spis treści

Aktualności

Hipoteka a przewłaszczenie — które rozwiązanie jest korzystniejsze i bezpieczniejsze dla pożyczkobiorcy?

Hipoteka a przewłaszczenie — które rozwiązanie jest korzystniejsze i bezpieczniejsze dla pożyczkobiorcy?

Zarówno Banki jak i podmioty zarejestrowane jako instytucje pożyczkowe w KNF udzielające pożyczek, których zabezpieczeniem są nieruchomości stosują wiele sposobów na zabezpieczenie swoich wierzytelności.

W przypadku instytucji pożyczkowych najbardziej powszechnie stosowanym zabezpieczeniem jest przewłaszczenie, natomiast w przypadku banków jest nim najczęściej hipoteka. Pomimo że zabezpieczenia różnią się od siebie wiele osób myli te pojęcia traktując te dwie formy zabezpieczenia w sposób zamienny.

Poniżej przedstawimy wam kilka najważniejszych różnic pomiędzy zabezpieczeniem hipotecznym a przewłaszczeniem, o których koniecznie powinniście wiedzieć, zanim zdecydujecie się na podpisanie umowy pożyczkowej.

Czym jest przewłaszczenie?


W polskim prawie brak jest przepisów regulujących to zabezpieczenie. Wyjątek stanowi art. 101 ustawy Prawo Bankowe dopuszczający taką formę zabezpieczenia poprzez przeniesienie własności rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych.

Nie oznacza to jednak, że nie istnieje definicja takiego zabezpieczenia. Została ona ukształtowana w innych aktach prawnych oraz w orzecznictwie sądów powszechnych. Najprostsza z nich mówi, że przewłaszczenie na zabezpieczenie to umowa, w której dłużnik przenosi własność nieruchomości lub ruchomości na wierzyciela w zamian za określone świadczenie pieniężne

Wierzyciel może zatem zarządzać nieruchomością w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia swojej wierzytelności. Pozostawia przy tym możliwość korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez dotychczasowego właściciela.

Firmy Pożyczkowe starają się ukryć przed klientem fakt, że w momencie podpisania umowy przestaje on być właścicielem swojej nieruchomości. Nawet czasowy brak realizacji zobowiązań w spłacie pożyczki spowoduje, że wierzyciel wypowie umowę pożyczki oraz sprzeda nieruchomość bez przeprowadzenia jakiegokolwiek procesu egzekucyjnego.

Zabezpieczenie to jest bardzo bezpieczne dla firmy pożyczkowej, przerzucając wszelkie ryzyka bezpośrednio na pożyczkobiorcę

Z uwagi na fakt, że przewłaszczenie oraz jego wykonanie nie są ujęte żadnymi przepisami w polskim prawie przedmiotem sporu jest kwestia dopuszczenia przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Istnieją poglądy, w których spółki pożyczkowe wykorzystują takie zabezpieczenie w sposób niezgodny z prawem.

Czym jest hipoteka?Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z udzielonej pożyczki. Na mocy tego stosunku prawnego wierzyciel może dochodzić swoich praw wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości.

W przypadku hipoteki nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości. Hipoteka sama zaś wygasa z chwilą wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności.

W przypadku, w którym pożyczkobiorca nie spłaca swoich zobowiązań to wierzyciel hipoteczny musi dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel hipoteczny nie może sam sprzedać lub przejąć nieruchomości obciążonej hipoteką.

Instytucje stosujące tego typu zabezpieczenie przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego starają się rozmawiać z pożyczkobiorcami o możliwościach spłaty.

Główne różnice pomiędzy hipoteką, a przewłaszczeniemNajważniejsza różnica polega na sposobie zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia. Przewłaszczenie daje wierzycielowi możliwość dokonania sprzedaży danej rzeczy z pominięciem sądowego postępowania egzekucyjnego. Uzyskaną w ten sposób cenę zalicza się na poczet wierzytelności.

Mówiąc wprost: Wierzyciel może sprzedać Twoją nieruchomość bez standardowego procesu egzekucyjnego. Pozbawia Cię to zatem jakichkolwiek możliwości walki o swój majątek, bo cały proces egzekucji długu drastycznie się skraca.

Wierzyciel może również zaspokoić swoją wierzytelność poprzez oddanie przewłaszczonej rzeczy do odpłatnego użytkowania osobie trzeciej. Zatem, w przypadku nieruchomości wynająć ją, a następnie zaspokoić się z pieniędzy, które uzyska od pobieranego czynszu.

W Balt Credit stosujemy takie same formy zabezpieczenia jak banki, stosując wyłącznie hipotekę jako zabezpieczenie nieruchomości.W Balt Credit uważamy, że umowa pożyczki nie powinna być dla pożyczkobiorcy pętlą u szyi, która wzbudzi w nim paniczny strach przed tym, że jeśli jego płynność finansowa chwilowo się pogorszy, to straci swój majątek.

Uważamy, iż należy wziąć pod uwagę, że gorsza sytuacja materialna dłużnika nie zawsze jest przesądzona i często tylko przejściowa. O ile w przypadku hipoteki, jesteś w stanie łatwiej dojść do porozumienia i w efekcie uratować nieruchomość, tak w przypadku przewłaszczenia zazwyczaj nie ma na to czasu. O tym, że nieruchomość została sprzedana w celu zaspokojeniu wierzytelności, dłużnik niejednokrotnie dowiaduje się już od jej nowego właściciela.

Procedury, które wdrożyliśmy w celu weryfikacji naszych klientów, nie odbiegają od tych, które można spotkać w bankach, udając się tam po kredyt. Wierzymy, że uczciwe podejście do naszych klientów zagwarantuje korzyści obu stronom.

Spis treści