Konkurs Q4 edycja 2023

Konkurs zakończony

Regulamin konkursu „Q4 edycja 2023”
§ 1
Organizator, hasło i cele konkursu

1) Regulamin niniejszego konkursu pod nazwą „Q4 edycja 2023” (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora konkursu.
2) Konkurs „Q4 edycja 2023” organizowany jest przez Balt Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pańska 73/310, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491442, NIP: 7010411381, REGON: 147079855, (dalej: Organizator).
3) Konkurs „Q4 edycja 2023” (dalej: konkurs) odbywa się pod hasłem: GWIAZDKOWY MARATON – PARTNERZY I NAGRODY.
4) Konkurs pozwala na wyróżnienie osób współpracujących z Organizatorem, docenienie wkładu pracy oraz nagrodzenie najlepszych.
5) Celem konkursu jest:

a) aktywizacja pośredników współpracujących z Organizatorem oraz zachęcenie osób niewspółpracujących do podpisania umowy o współpracę,
b) promowanie działań sprzedażowych w zakresie produktów oferowanych przez Organizatora,
wyłonienie najbardziej skutecznych pośredników współpracujących w ramach ilości nadesłanych wniosków, ich jakości oraz wartości.
c) wyłonienie najbardziej skutecznych pośredników współpracujących w ramach ilości nadesłanych wniosków, ich jakości oraz wartości.

6) Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook:
https://www.facebook.com/Baltcredit
profilu LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/baltcredit/
a także strony internetowej:
https://baltcredit.pl

§ 2
Uczestnicy konkursu

1) Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora,
c) jest pośrednikiem pożyczkowym, który współpracuje na podstawie umowy o współpracę podpisanej bezpośrednio z Organizatorem lub pośrednio z Operatorem.

2) Operatorem jest podmiot świadczący usługi pośrednictwa finansowego, który zatrudnia lub zrzesza pośredników finansowych i który posiada podpisaną umowę o współpracę z Organizatorem.
3) Uczestnikiem staje się osoba wymieniona w pkt. 1, która skutecznie do niego przystąpiła.
4) Aby przystąpić do konkursu należy w terminie od 02.10.2023 do 15.12.2023 spełnić następujące kroki:

a) posiadać aktywną umowę współpracy z Organizatorem,
b) wysłać maila o treści „Przystępuję do konkursu, imię i nazwisko” na adres mailowy konkurs@baltcredit.pl
c) przesłać minimum jeden wniosek pożyczkowy, który zostanie skutecznie zakwalifikowany do oceny przedmiotu zabezpieczenia.

5) Uczestnik może wystąpić z konkursu w każdym czasie wysyłając maila o treści „Rezygnuje z udziału w konkursie, Imię i nazwisko”, z maila, z którego pierwotnie uczestnik przystąpił do konkursu.
O skutecznym przystąpieniu do konkursu Uczestnik jest informowany mailowo.

§ 3
Zasady konkursu

1) Konkurs będzie trwać począwszy od 02.10.2023 do 15.12.2023
2) Konkurs ma na celu wyłonienie laureatów w trzech kategoriach:

a) Kategoria 1 „Ilość wypłaconych pożyczek”:

i) Wygrywa uczestnik z najwyższą liczba sztuk uruchomionych wniosków pożyczkowych (tylko nowe wnioski, tj. złożone po dniu 02.10.2023) w czasie trwania konkursu.
ii) W przypadku remisu decyduje wyższy wolumen netto pożyczek uruchomionych łącznie w trakcie trwania konkursu, a gdy to nie rozstrzyga wygrywa osoba z wyższym wolumenem pożyczek bawdawdrutto.

b) Kategoria 2 „Wolumen wypłaconych pożyczek”:

i) Wygrywa uczestnik, który osiągnie najwyższą sumę kwoty netto uruchomionych wniosków pożyczkowych (tylko nowe wnioski) w czasie trwania konkursu.
ii) W przypadku remisu decyduje ilość sztuk pożyczek uruchomionych w trakcie trwania konkursu, a gdy to nie rozstrzyga wygrywa osoba z wyższym wolumenem pożyczek brutto.

c) Kategoria 3 „Ilość przesłanych wniosków pożyczkowych”:

i) Wygrywa uczestnik z najwyższą liczbą wniosków zakwalifikowanych do oceny przedmiotu zabezpieczenia (warunek przystąpienia do konkursu).
ii) W razie remisu liczymy liczbę wniosków które przeszły na kolejne etapy w procesie i wygrywa większa ilość wniosków zakwalifikowanych do kolejnych etapów, ostatecznie liczy się ilość sztuk uruchomionych, a gdy to nie rozstrzyga wolumen netto następnie wolumen brutto.

3) Jeden Uczestnik może zdobyć nagrodę jedynie w jednej z wymienionych kategorii.
4) Jeśli Uczestnik będzie miał najwyższy wynik w więcej niż jednej kategorii, to wygrywa jedynie w kategorii wyższego stopnia. Do nagrody niższego stopnia kwalifikuje się następny Uczestnik z rankingu.
5) Nagrody w konkursie są przypisane do kategorii zgodnie z poniższym:

a) Kategoria 1 = Nagroda 1 stopnia
b) Kategoria 2 = Nagroda 2 stopnia
c) Kategoria 3 = Nagroda 3 stopnia

6) Spośród nadesłanych wniosków pożyczkowych o zakwalifikowaniu wniosku do procesu decyduje zespół wybrany przez Organizatora. Każdy Uczestnik dostaję potwierdzenie mailowe o zakwalifikowaniu przesłanego przez niego wniosku do konkursu.

§ 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję sprawującą nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu w składzie:

a) Przewodniczący: Jarosław Płatos
b) W-ce Przewodniczący: Konrad Łączyński
c) Sekretarz: Paweł Rzeszot

2) Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Komisja. Bezpośrednią osobą prowadzącą konkurs jest Przewodniczący: Jarosław Płatos
3) Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, związanych z konkursem. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania uczestników o zmianie poprzez publikację informacji o zmianie oraz zmienionego Regulaminu na profilach społecznościowych wymienionych w § 1 pkt. 6.
4) W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa.
5) Nagrodami w konkursie są:

a) Nagroda 1 stopnia: Phone’a 15 128 GB o wartości: 4.699 PLN
b) Nagroda 2 stopnia: iPad 10. Generacji 64 GB o wartości: 2.899 PLN
c) Nagroda 3 stopnia: Apple Watch SE o wartości: 1.299 PLN

6) Nagrody zostaną wręczone osobiście przez członków komisji, wysłane na adres wskazany przez laureatów bądź możliwy będzie odbiór osobisty w siedzibie Organizatora – wedle wyboru.
7) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilach społecznościowych wymienionych w § 1 pkt. 6. w dniu zakończenia konkursu.
8) W przypadku Laureatów konkursu, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nagrody o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. Należny podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.
9) W przypadku Laureatów konkursu opodatkowanych podatkiem CIT, Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest podmiot uzyskujący przychód, który ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej.
10) W przypadku Uczestników konkursu opodatkowanych podatkiem PIT, dla których nagroda otrzymana w konkursie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. Należny podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.
11) Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5
Dane osobowe

1) Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania informacji o nagrodzie.
2) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Balt Credit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pańska 73/310, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491442, NIP: 7010411381, REGON: 147079855. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3) Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@baltcredit.pl.
4) Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
5) Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych i do ich zmiany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
6) Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu.

7) Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu;
c) wykorzystywanie wizerunku uczestników Konkursu w materiałach

8) Organizator będzie zbierał od uczestników konkursu na etapie zgłoszenia do konkursu następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
c) numer telefonu.

9) Laureaci będą zobligowani do podania Organizatorowi następujących danych:

a) imiona i nazwisko,
b) PESEL,
c) adres zamieszkania,
d) adres korespondencyjny
e) Numer paszportu i kraj jego wydania (w przypadku obcokrajowców),
f) adres poczty elektronicznej (email),
g) wizerunek,
h) numer telefonu.

10) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
12) Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
13) Dane mogą być udostępniane:

a) Pracownikom Organizatora odpowiedzialnym za ocenę wniosków pożyczkowych,
b) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, fotograficzne, informatyczne, drukarskie, filmowe lub administracyjne w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym jego promocji.

14) Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
15) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

16) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: inspektor@baltcredit.pl

§ 6
Reklamacje

1) Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez Uczestników pisemnie na adres Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@baltcredit.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 22 114 78 20, przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 30 (trzydziestu) dni po jego zakończeniu.
2) Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

1) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2) Regulamin dostępny jest stronie www.baltcredit.pl/konkurs
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych.
4) Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń, o których mowa w §5, okazało się nieprawdziwe.
5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
7) Organizacja konkursu odbywa się bez współpracy z portalem Facebook oraz Linkedin oraz bez ich poparcia. Portale Facebook oraz Linkedin nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem konkursu.