Kredyt a pożyczka

Spis treści

Aktualności

Kredyt a pożyczka – jakie są między nimi różnice?
Podejmowanie nowych przedsięwzięć w firmie, takich jak modernizacja działalności, wymaga niemałych środków. Często trudno je wygospodarować, tym bardziej, jeśli przedsiębiorstwo jest niewielkie lub dopiero ugruntowuje swoją pozycję na rynku. W takich sytuacjach do dyspozycji właściciela firmy są różne możliwości finansowania. Najczęściej sięga się po pożyczkę lub kredyt.
Czy jednak to nie to samo? Czy jest różnica między kredytem a pożyczką? Przeczytaj poniższy artykuł i zapoznaj się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi obu form finansowania.

Czym jest pożyczka?


Aby porównać te pojęcia, należy najpierw dokładniej je poznać. Pożyczką określamy umowę między dwoma podmiotami, na podstawie której dający zobowiązuje się przenieść na własność zaciągającego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący pożyczkę zaś zobowiązuje się do zwrócenia tej samej sumy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pełną definicję ujęto w artykule 720 § 1 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku pożyczki o wartości niższej niż 1000 złotych, strony nie muszą zawierać umowy w formie pisemnej. Jak mogłeś też zauważyć, jej przedmiotem są nie tylko środki pieniężne, ale i rzeczy. Ważne jednak, by określić je co do gatunku, a nie co do tożsamości. Aby lepiej to zobrazować – pożyczka może dotyczyć np. paliwa, kruszywa, żywności.

Istotna jest również kwestia stron umowy. Pożyczkodawcą często zostaje osoba fizyczna, jak i prawna. Podobnie jak jej biorcą. Przedsiębiorca zresztą ma prawo zaciągnąć pożyczkę na siebie, jako na prywatny podmiot, a nie na prowadzoną przez siebie działalność.

Przy zawieraniu tej umowy, pożyczkobiorca nie musi określać tego, na jaki cel chce przeznaczyć pożyczone środki. To zaś wiąże się z tym, że pożyczkodawca nie ma prawa do kontrolowania drugiej strony w zakresie pożytkowania pożyczonych środków. Kwestię odpłatności także ustala się indywidualnie – pożyczka może być więc darmowa, jak i odpłatna, przy czym w tym przypadku zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Jaki natomiast jest termin spłaty pożyczki? Tę kwestię również ustalają strony. Pozostaje jeszcze określenie zabezpieczenia. Pożyczkę zabezpiecza się przez poręczenie, weksel, dobrowolne poddanie się egzekucji lub zastaw (w tym zastaw rejestrowy).

Czym jest kredyt?


Umowę kredytową reguluje prawo bankowe. Bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji określone środki na czas wyznaczony umową. W przypadku kredytu należy sprecyzować cel. Bank może kontrolować sposób gospodarowania udostępnionymi środkami. To oznacza, że kredyt jest umową celową, jaką w każdej sytuacji należy sporządzić na piśmie pod rygorem nieważności.

Co istotne – kredyt wiąże się z kosztami. Często pojawia się zobowiązanie do opłaty prowizji od udzielonego kredytu. Koszty zaś rozłożone są w ratach, w których klient zwraca środki. Jak można wywnioskować z powyższych słów – kredyt dotyczy wyłącznie pieniędzy, a suma musi być wyraźnie określona w sporządzonym dokumencie. Ponadto umowa kredytowa zawsze podlega zabezpieczeniu pod postacią hipoteki, gwarancji bankowej lub kredytowej. Niekiedy mogą być to weksle.

Kredyt a pożyczka – najważniejsze różnice


Pora, aby zestawić najważniejsze różnice.

PożyczkaKredyt
Podstawy prawneKodeks Cywilny, ewentualnie ustawa o kredycie konsumenckimUstawa Prawo Bankowe
Strony umowyDowolne – osoby fizyczne i prawneKredytodawcą może być tylko bank
Przedmiot umowyŚrodki finansowe oraz rzeczy oznaczone co do gatunkuTylko środki finansowe
Konieczność określenia celuDowolnieZawsze – kredyt jest umową celową
Kontrola wierzyciela nad środkamiNiekonieczna – możliwość zapisania w umowieZawsze
OdpłatnośćW zależności od ustaleń stronyZawsze
Termin zwrotuZazwyczaj krótki – zależy od warunków umowyDługi, określony w umowie
ZabezpieczenieW zależności od ustaleń stronyZawsze


Jak widać w powyżej zamieszczonej tabeli, pożyczka daje większą dowolność niż kredyt. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego, jakie szanse dają Ci umowy pożyczkowe, sprawdź nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zawsze też do Twojej dyspozycji pozostają pracownicy Baltcredit.

Spis treści