Słownik pojęć – Rejestr Instytucji Pożyczkowych, Notariusz, Akt Notarialny, Cesja polisy ubezpieczeniowej

Spis treści

Słownik pojęć

Rejestr Instytucji Pożyczkowych, Notariusz, Akt Notarialny, Cesja polisy ubezpieczeniowej

Rejestr Instytucji Pożyczkowych, Notariusz, Akt Notarialny, Cesja polisy ubezpieczeniowej

1. REJESTR INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH


Każda instytucja pożyczkowa, działająca na rynku polskim, musi dokonać wpisu do Rejestru Firm Pożyczkowych. Obowiązek ten istnieje od 22 lipca 2017 roku w związku ze zmianą ustawy o kredycie hipotecznym i nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli firma istniała już na rynku, miała pół roku na zgłoszenie wpisu. Nowe firmy bez uzyskania wpisu nie mogą rozpocząć działalności. Dotyczy to wszystkich instytucji pożyczkowych, czyli nie tylko kredytodawców, banków (krajowych, zagranicznych), instytucje kredytowe, SKOK, ale także podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Kryteria wpisu do rejestru

Centralny Rejestr Instytucji Pożyczkowych prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wpis do rejestru można uzyskać, spełniając odpowiednie kryteria: – minimum 200 000 PLN kapitału zakładowego, – działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako spółka akcyjna, – członkowie zarządu, rady nadzorczej i prokurenci nie mogą być karani.

Dane rejestru są jawne i każdy może je sprawdzić. Rejestr ukrócił częste wyłudzenia firm działających w czarnej strefie, bez rejestrowania działalności. Żerowały one na trudnej sytuacji życiowej ludzi, którzy zadłużali się na niewyobrażalny procent i traciły dorobek całego swojego życia. Pamiętaj, zanim zaciągniesz pożyczkę, sprawdź czy instytucja z którą prowadzisz rozmowy, jest wpisana do rejestru. Znajdziesz w nim również Balt Credit.

2. NOTARIUSZ


Dawniej Notariusz nazywany był rejentem. Jest to osoba zaufania publicznego, którą powołuje Minister Sprawiedliwości i wyznacza również siedzibę kancelarii. Notariusz korzysta z ochrony, przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Nie wykonuje on usług, jak chociażby adwokat czy radca prawny, ale dokonuje czynności notarialnych. Rola Notariusza sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu, a co za tym idzie – zapobiegania sporom sądowym. Notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Musi zadbać o zgodne interesy stron (nie może opowiadać się po żadnej z nich) i ukształtować stosunek prawny w sposób optymalny. Czynności, jakie wykonuje Notariusz, mają charakter dokumentu urzędowego.

3. AKT NOTARIALNY


Akt notarialny ma charakter dokumentu urzędowego szczególnego rodzaju. Oryginał aktu podpisują zarówno strony czynności prawnej, jak i Notariusz, nadając aktowi charakter dokumentu. Stanowi on wiarygodny dowód i ma szczególną moc dowodową. Warto wspomnieć, że akt notarialny odczytuje Notariusz na głos, lub w jego obecności inna osoba. Treść aktu w udostępnionej kopii mogą czytać również strony.

Niektóre czynności prawne muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. To oznacza, że czynność prawna dokonana bez zachowania tej formy jest bezwzględnie nieważna. Notariusz może również sporządzić akt notarialny na wyraźne żądanie stron na dowód czynności prawnej, dla której ważności forma aktu notarialnego nie jest wymagana. Strony często decydują się na taką formę w celu skutecznego zabezpieczenia swoich interesów.

Jeżeli akt notarialny dotyczy prawa ujawnionego w księdze wieczystej (przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się) lub obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, w akcie notariusz umieszcza wzmiankę o wniosku dokonującym odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Następnie przesyła sądowi wypis aktu wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu. Ma na to trzy dni od daty sporządzenia aktu.

Zawarcie umowy pożyczki w Balt Credit zawsze wiąże się z wizytą u Notariusza. Forma aktu notarialnego to bezpieczeństwo dla obydwu stron transakcji.

4. CESJA POLISY UBEZPIECZENIOWEJJest to przeniesienie praw wynikających z polisy ubezpieczeniowej, na instytucję finansową, która udzieliła finansowania. Jeśli więc przedmiot pożyczki zostanie zniszczony lub uszkodzony, odszkodowania z tytułu polisy zostanie wpłacone bezpośrednio instytucji. Cesja wskazuje co podlega ubezpieczeniu, kto jest cesjonariuszem, termin obowiązywania oraz czy jest jakieś ograniczenie wartości cedowanych praw. Każdy ubezpieczyciel ma w swojej ofercie taką usługę, więc bardzo szybko załatwimy niezbędne formalności.

Cesja wymagana jest najczęściej przy pożyczkach związanych z nieruchomościami czy samochodami. Z jednej strony zabezpiecza interes pożyczkodawcy, który będzie mógł zaspokoić się z kwoty wypłaconego odszkodowania. Z drugiej chroni pożyczkobiorcę, ponieważ jego zobowiązanie wobec instytucji pożyczkowej wygasa, z chwilą wypłaty odszkodowania. Gdyby nie stosowano cesji, pożyczkobiorca nie dość, że utraciłby przedmiot, to jeszcze musiałby nadal spłacać zobowiązanie.

Pożyczka udzielana przez Balt Credit również wiąże się z cesją polisy ubezpieczeniowej, czyli zapewnia bezpieczeństwo dwóch stron transakcji.

Spis treści