Klauzula informacyjna

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji Usługi, zmierzającej do przedstawienia propozycji produktów finansowych

W związku z zawarciem umowy i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balt Credit Sp. z o.o., ul. Pańska 73 lok. 310, 00-834 Warszawa. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@baltcredit.pl, telefonicznie: tel. 511 409 873 lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@baltcredit.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia informacji na temat produktów finansowych oraz potencjalnego zawarcia umowy kredytowej.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia wymaganych działań, zmierzających do zawarcia umowy tj. udzielenia informacji na temat produktów finansowych w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a także przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

4. Okres przetwarzania danych
6 lat od dnia złożenia wniosku, tj. przez okres rozpatrywania wniosku oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmiot świadczący usługę hostingu poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi IT, audytorskie, usługi archiwizacji, niszczenie, przewożenie i przechowywania dokumentacji, podmiot dostarczający oprogramowanie do obsługi Klientów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodne z art.16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Close button

Potrzebujesz pożyczki hipotecznej poza bankowej od 30 000 złotych do 1 000 000 złotych?

Wpisz swój nr telefonu

Nasz doradca do Ciebie zadzwoni